• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Rewolucyjna propozycja

Tczew. Propozycja aby Tczew stał się miastem na prawach powiatu przedstawiana jest już po raz kolejny przez niektórych radnych miasta Tczew. Wielu działaczy samorządowych w tym starosta, Józef Puczyński twierdzą jednoznacznie, że jest to pomysł bzdurny a jego zgłaszanie to przedwczesna kampania wyborcza niektórych radnych. Jak ocenia tę propozycję, jej celowość i realność realizacji wice starosta, Mariusz Wiórek.

- Gorące dyskusje na temat reformy ustroju samorządowego w Polsce w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 toczą się w różnych gremiach politycznych i społecznych już od kilku lat. Wystąpienia radnych na sesjach rad gmin czy powiatów można różnie oceniać. Z pewnością nie zmienią one polskiego prawa czy ustroju samorządowego w najbliższej przyszłości. Stanowią jednak cenny element publicznej debaty nad przyszłością naszych małych ojczyzn - twierdzi wice starosta Mariusz Wiórek. - Jak duży winien być docelowo nasz powiat? Czym się ma zajmować ? Jak ekonomicznie silnym będzie i jak się ma nazywać to o czym teraz można tylko ekspercko pospekulować. Ideał nie istnieje - Nigdy i nikt nie stworzył jeszcze idealnego, niezmiennego modelu systemu administracyjnego. Wszystko musi ewoluować, dostosowując się do zmieniającego otoczenia formalno-prawnego i ekonomicznego oraz wzrostu poziomu świadomości i aktywności obywatelskiej. I w tych właśnie kategoriach postrzegam wzmożoną aktywność różnych środowisk społecznych i politycznych, które biorą udział w publicznej debacie towarzyszące między innymi przesłanemu we wrześniu br. do Sejmu przez kancelarię Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw - kontynuuje wice starosta Mariusz Wiórek. - To bardzo ciekawa a nawe wręcz rewolucyjna, w niektórych aspektach propozycja szerszego uspołecznienia zarządzania ważnymi sferami życia publicznego i wzmocnienia roli obywatela oraz organizacji społecznych w procesie współdecydowania o naszych najważniejszych sprawach. Ten właśnie, przywołany projekt ustawy zawiera wiele postulatów środowisk samorządowych wskazujących potrzebę wzmocnienia kompetencyjnego oraz ekonomicznego samorządów wszystkich szczebli. Wskazuje na celowość skoncentrowania w miastach większych kompetencji w rękach burmistrzów czy prezydentów (np. casus zarządzania wszystkimi drogami w mieście przez jego włodarza). Postuluje też wzmocnienie współpracy mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, w celu rozwoju lokalnego i regionalnego i określa nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, które nie oznaczają wprost łączenia jednostek w większe ale dają szansę realizacji dużych zadań społecznych i infrastrukturalnych , jakie byłyby niemożliwe do realizacji samodzielnie. Duży może więcej - Zgadzam się z koniecznością wzmocnienia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz określenia przejrzystych zasad odpowiedzialności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przed społeczeństwem. Ten projekt zmierza właśnie w tę stronę, postulując między innymi wprowadzenie jednoosobowego organu Starosty zamiast kolegialnego Zarządu Powiatu. Daje także szansę skuteczniejszego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, transportu zbiorowego i dróg publicznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, usuwania odpadów i ochrony środowiska. Współpraca taka mogłaby być prowadzona w nowych formach czyli w formie zespołu współpracy terytorialnej lub konwentu wojewódzkiego - informuje wice starosta Mariusz Wiórek. Nie najlepszy pomysł - Czy miasto Tczew może być miastem na prawach powiatu? Teoretycznie tak, tylko jaki będzie tego skutek dla pozostałych gmin? Chyba nie najlepszy. Społeczeństwo woli przecież decydować o swoich mniejszych strukturach a więc bliższych mieszkańcom czyli w swoich gminach poprzez swoich radnych. Stąd też doszło w minionych latach do zwiększenia a nie zmniejszenia ilości gmin czy powiatów. Czy było to uzasadnione ekonomicznie? Raczej nie, ale było to zgodne z wolą społeczności lokalnej. Powiat bez Miasta Tczewa nie miałby racji bytu a sugerowne przez niektórych samorządowców przyłączenie gmin do powiatu starogardzkiego według mojej oceny nie było by akceptowane przez większość mieszkańców naszego powiatu. Pamiętam doskonale batalię tczewskich działaczy walczących w 1990 roku outworzenie Rejonu Tczewskiego tak aby Tczew nie utracił swej ważnej roli na Kociewiu. Dlatego dyskutując o przyszłym modelu samorządu w Polsce warto pamiętać, że efekt synergii i skuteczną, wspólną realizację kosztownych zadań ponadlokalnych realizować należy nie tylko poprzez łączenie gmin czy powiatów, ale przede wszystkim poprzez zawieranie sensownych porozumień różnych samorządów. I temu chyba dobrze służy przywołany powyżej projekt „prezydenckiej” ustawy - mówi wice starosta Mariusz Wiórek.