• Duet elegancji

    - Od początku, czyli od 1999 roku zajmujemy sie także eleganckim towarem damskim - mówi Andrzej Grzenia, właściciel firmy BONUS MG. - W naszej ofercie znajdą panie garsonki, płaszczyki, kurtki, suknie itp.

    więcej
  • Czy już gorzej słyszę?

    Rozmowa z Bożeną Kłopocką – protetykiem słuchu i z-cą kierownika oddziału firmy GEERS Akustyka Słuchu w Starogardzie Gdańskim.

    więcej

Aktualne wydanie

Nie zwalniają tempa

Barłożno. Nadeszła jesień a Gmina Skórcz nie zwalnia tempa i realizuje kolejne inwestycje. Przede wszystkim kontynuowane są prace związane z kanalizowaniem kolejnych miejscowości oraz trwają roboty drogowe.

Z myślą o użytkownikach dróg, poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności, pod koniec sierpnia br. rozpoczęto przebudowę drogi wewnętrznej w Barłożnie. Wykonawcą robót jest „Usługowy Zakład Robót Ziemnych” Leszek Warczak ze Starogardu Gdańskiego. Roboty budowlane obejmują prace na odcinku o łącznej długości około 150 mb o nawierzchni z kostki betonowej. Koszt realizacji inwestycji wynosi 81.748,20 zł. Prace związane z budową drogi zakończono pomyślnie 30 września br. Jeszcze w tym roku także w Barłożnie ruszą prace związane z budową utwardzonego placu ogólnodostępnego z kostki betonowej o łącznej powierzchni 784,2 m2 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, projekt pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Barłożno – etap I”. Koszty całkowite inwestycji to 162.159,22 zł. Budowa placu jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na 15 listopada br. W piątek 4 października podpisano umowę z wykonawcą „Roboty Ziemne i Drogowe” Andrzej Tworek z Borzechowa na kwotę 81.440,72 zł. Na początku września rozpoczęto również roboty budowlane związane z drogą transportu rolnego w ramach zadania : „Przebudowa drogi gminnej Nr 243006 G w Pączewie”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Melioracyjnych „EKOBUD – Starogard”. Zaoferowana cena wykonania wynosi 294.677,58 zł. Na wyżej wymienione zadanie Gminie Skórcz przyznano dotację z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90.000 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 października 2013 roku. Kanalizowanie gminy W roku bieżącym rozpoczęto realizację II etapu projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Skórcz – budowa kolektora sanitarnego „PÓŁNOC” – Pączewo”. W przyszłym roku natomiast rozpocznie się kanalizowanie miejscowości Czarnylas. Etap II obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do poszczególnych zabudowań. Całość przewodów grawitacyjnych zostanie włączona do przepompowni sieciowych, które przetłoczą ścieki do oczyszczalni w Skórczu za pośrednictwem przepompowni w Wolentalu. Do instalacji podłączonych zostanie około 500 osób. Całkowita wartość projektu - etap II wynosi 770.576,49 zł. Wnioskowana kwota pomocy dla drugiego etapu to 496.160 zł. Wykonawcą powyższych robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007–2013. Natomiast w roku 2014 zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnylas. Realizację zadania podzielono na 2 etapy. W ramach etapu I zadania zostanie wykonana kanalizacja tłoczna (roboty ziemne i montażowe), etap II przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej (roboty ziemne i montażowe), tłoczni i przepompowni, rozbiórkę i naprawę dróg, renowację drogi gminnej oraz roboty elektryczne na tłoczniach i przepompowniach. Całkowity koszt operacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 3.850.726,36 zł, w tym koszty kwalifikowane: 3.039.471,84 zł. Poziom dofinansowania dla całej operacji zgodnie z umową o przyznanie pomocy wynosi 2.279.603,00 zł, tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych około 400 osób. W wyniku skanalizowania miejscowości Czarnylas łączna długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Skórcz wzrośnie do 38,0 km, co stanowić będzie 55 % skanalizowania gminy. Termin zakończenia skanalizowania miejscowości Czarnylas – do 30 czerwca 2015 r.